Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy i lekarzy dentystów służy zabezpieczeniu interesów lekarza w przypadkach wyrządzenia szkody w związku z udzielaniemlekarz świadczeń zdrowotnych lub w związku z posiadanym mieniem.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody w mieniu i na osobie w związku z wykonywaniem działalności leczniczej oraz posiadania mienia służącego do wykonywania tej dziłalności.

Przedmiotem ubezpieczenia jest również ustawowa odpowiedzialność ubezpieczonego i osób za które ponosi odpowiedzialność za szkody:
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych – HIV i WZW
 • w nieruchomościach osób trzecich najmowanych lub dzierżawionych w celach prowadzenia działalności leczniczej
 • w mieniu znajdującym  się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
 • wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem
 • wynikłe z rażącego niedbalstwa
 • wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego
 • w rzeczach ruchomych użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, a służących do wykonywania działalności leczniczej
 • będących następstwem udzielenia świadczeń w zakresie medycyny estetycznej stomatologicznej
 • za czynności wykonywane podczas udzielania pierwszej pomocy na terenie Europy

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego czynności zawodowych w ramach:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej,
 • w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

formularz-kontaktowy 3