Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Gwarancje ubezpieczeniowe są przeznaczone dla przedsiębiorców biorących udział przedsięwzięciach wymagających zabezpieczeńFinansowe finansowych, np. przetargach budowlanych.

Dzięki gwarancjom Ubezpieczeniowym przedsiębiorca nie musi wydawać, często dużych  pieniędzy na wpłacanie wadium ani też blokować własnych środków finansowych w celu składania zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy. Beneficjent natomiast otrzymuje wymagane zabezpieczenie finansowe przed skutkami wynikającymi z zaniechania działania lub niewłaściwego działania ze strony Ubezpieczonego ( wykonawcy umowy ).

Oferujemy następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

  1. Gwarancja zapłaty wadium - zwalnia oferenta ( Ubezpieczonego ) od konieczności wpłacania wadium organizatorowi przetargu. Gwarantuje wypłatę świadczenia w sytuacji w której oferent, w przypadku wygrania przetargu, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub naruszy inne istotne warunki przetargu.
  2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarantuje zamawiającemu pokrycie strat w sytuacji gdy wykonawca nie wykona lub wykona nieprawidłowo przedmiot kontraktu.
  3. Gwarancja właściwego usnięcia wad i usterek - zabezpiecza zamawiającemu środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z usunięciem wad i usterek z tytułu wykonanej umowy w sytuacji gdy wykonawca nie usunął tych wad lub usterek albo usunął je w sposób nieprawidłowy.
  4. Gwarancja zapłaty długu celnego - zabezpiecza spłaty należności wynikające z długu celnego oraz innych wymaganych opłat związanych ze sprawami celnymi.