Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Obowiązkowe ubezpieczenie projektantów, architektów i inżynierów budownictwa Ubezpieczenie architektówskierowane jest do grup zawodowych wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obowiązek ubezpieczenia OC wynika z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na mocy tej ustawy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać tylko osoby wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego.

Podstwa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r., Nr 5, z póź. zm. )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174 )

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, architekta oraz inżyniera budowlanego przejmuje odpowiedzialność finansową za szkody osobowe, majątkowe i czyste straty finansowe powstałe wskutek działania lub zaniechania działania związanego z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( w zakresie posiadanych uprawnień ).

Ustawowa suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC zawodów architekta i inż. budownictwa wynosi równowartość w złotych kwoty 50 000 euro.

oferta