Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

CARGO

Oblicz składkę

Ubezpieczenie CARGO jest najpewniejszym źródłem wypłaty odszkodowania za uszkodzony lub utracony w transporcie towar własny. Chroni przedsiębiorcę zarówno podczas wykonywania tarnsportu środkami własnymi jak i w trakcie transportu zleconego zawodowemu przewoźnikowi. Oczywistym jest, że przewożąc towary własnymi środkami transportu ponosimy całkowitą odpowiedzialność za szkody w nim wyrządzone, ale dlaczego bać się o nasz towar gdy zlecamy przewóz zawodowemu przewoźnikowi, który posiada przecież polisę OC? 

Dlaczego warto ubezpieczyć towar w ramach polisy CARGO?

  1. towar będzie chroniony do pełnej wartości ( w granicach sumy ubezpieczenai), przewoźnik często posiada polisę o zbyt niskiej wartości
  2. towar będzie chroniony także od zdarzeń, których nie obejmuje ubezpieczenie przwoźnika OCP (np. powódź, przewrócenie się środka transportu przez huragan, uderzenie pioruna),
  3. właściciela towaru nie interesuje, czy przewoźnik w ogóle posiada OCP,
  4. jeżeli przewoźnik posiada OCP, a towar będzie wieziony w ruchu międzynarodowym, to odpowiedzialność przewoźnika kończy się na 8,33 SDR za 1 kg utraconego ładunku.

Przedmiotem ubezpipeczenia CARGO jest:

Mienie własne określone w umowie ubezpieczenia przewożone na ryzyko Ubezpieczającego we wszystkich fazach transportu tj. przewóz, niezbędne czynności pzeładunkowe i przejściowe magazynowanie na trasie przewozu trwajace nie dłużej niż 7 dni.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • przewóz mienia środkiem transportu Ubezpieczonego lub dysponowanym przez niego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu,
  • przewóz mienia wykonywany odpłatnie przez przewoźnika

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia, utraty lub uszkodzenia mienia wskutek:

  1. Wariant podstawowy - obejmuje szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu,
  2. Wariant rozszerzony - rozszerza zakres podstawowy o ryzyka: wypadku środka transportu, rozboju (rabunku), kradzieży z włamaniem, kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu,
  3. Wariant pełny - obejmuje dodatkowo ( do zakresu rozszerzonego) szkody powstałe wskutek gradu, wandalizmu, trzęsienia ziemi.

Pamiętaj - warianty ubezpieczeń moga się różnić zakresem w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Zapraszamy

{backbutton}

Oblicz składkę